Aktualności

Kurs konwojenta-kierowcy zwierząt

news

Zachęcamy do zdobycia licencji na kierowca konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt.

Czytaj więcej...

O „Wstępach” rzetelnie

news

Wbrew hi­ste­rycz­nej nar­ra­cji pro­wa­dzo­nej od kil­ku ty­go­dni w wie­lu me­dia­ch przez śro­do­wi­ska obroń­ców zwie­rząt usi­łu­ją­cy­ch przed­sta­wić ten je­den z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch jar­mar­ków w Europie ja­ko are­nę bar­ba­rzyń­stwa, rze­zi i znę­ca­nia się  nad koń­mi te­go­rocz­ne Wstępy prze­bie­ga­ły w spo­koj­nej at­mos­fe­rze bra­ku po­waż­niej­szy­ch in­cy­den­tów (je­den ku­la­wy koń!) czy nie­bez­piecz­ny­ch zda­rzeń. Według nie­ofi­cjal­ny­ch,

Czytaj więcej...

Już od najbliższego numeru Hodowcy i Jeźdźca nowy dział ogłoszeń drobnych!

 

news

Wychodząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków na­sze­go kwar­tal­ni­ka, od naj­bliż­sze­go, wio­sen­ne­go nu­me­ru udo­stęp­nia­my na ła­ma­ch Hodowcy i Jeźdźca miej­sce na ogło­sze­nia drob­ne. Sprzedajesz lub szu­ka­sz ko­nia, ofe­ru­je­sz sta­nów­kę, ma­sz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chce­sz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi.

Czytaj więcej...

Komunikat Towarzystwa Powozowego

news

Polskie Towarzystwo Powozowe zaprasza do udziału w tegorocznym szkoleniu w zakresie przygotowań zaprzęgów do startów w konkursach tradycyjnego powożenia, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, współorganizatora sesji. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 11-tej i przewidywany czas zakończenia około godziny

Czytaj więcej...

Katalog ogierów 2017

newsKatalog ogierów na sezon rozpłodowy 2017 już w sprzedaży!
Koszt katalogu 25 zł.

Czytaj więcej...

WAŻNE! AUKCJA W KJ AROMER

wydarzeniaUWAGA!

Na terenie ośrodka KJ Aromer jest bardzo grząsko ze względu na roztopy. Prosimy aby auta osobowe zostawiali Państwo przed brama wzdłuż drogi lub na początku ośrodka gdzie jest teren utwardzony.
Przy stajniach tylko parking dla koniowozów!!!!!

Czytaj więcej...

Wyjazd szkoleniowy dla Hodowców!

news

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w WARSZAWIE

Czytaj więcej...