Aktualności

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

news

W Unii Europejskiej trwa debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku.

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne, w których każdy może wyrazić swoją opinię o zmianach WPR, w tym o płatnościach bezpośrednich, czy działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konsultacje trwają do 2 maja b.r.

Czytaj więcej...

Komunikat - obsługa teren Łodzi

newsSzanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi traci prawo do wykonywania czynności identyfikacyjnych i zootechnicznych w zakresie hodowli koni na terenie woj. łódzkiego.

Czytaj więcej...

II Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Wszystkich Ras

wydarzeniaPrzypominamy o zgłoszeniach na II Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Wszystkich Ras który odbędzie się 13.05.2017 w KJ Aromer - Józefin. Zachęcamy do zgłaszania źrebiąt z rocznika 2015 oraz 2016. 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.04.2017.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne

Document-page-001

Czytaj więcej...

Komunikat

newsInformujemy, że biuro WZHK w Warszawie dnia
14.04.2017r.
będzie nieczynne.

Kurs konwojenta-kierowcy zwierząt

news

Zachęcamy do zdobycia licencji na kierowca konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt.

Czytaj więcej...

O „Wstępach” rzetelnie

news

Wbrew hi­ste­rycz­nej nar­ra­cji pro­wa­dzo­nej od kil­ku ty­go­dni w wie­lu me­dia­ch przez śro­do­wi­ska obroń­ców zwie­rząt usi­łu­ją­cy­ch przed­sta­wić ten je­den z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch jar­mar­ków w Europie ja­ko are­nę bar­ba­rzyń­stwa, rze­zi i znę­ca­nia się  nad koń­mi te­go­rocz­ne Wstępy prze­bie­ga­ły w spo­koj­nej at­mos­fe­rze bra­ku po­waż­niej­szy­ch in­cy­den­tów (je­den ku­la­wy koń!) czy nie­bez­piecz­ny­ch zda­rzeń. Według nie­ofi­cjal­ny­ch,

Czytaj więcej...