Dotacje

Płatności zwierzęce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania tej płatności, płatność zwierzęca przysługuje rolnikom, którzy w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. byli posiadaczami bydła, owiec, kóz lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych oraz we wniosku o przyznanie płatności w roku 2006 zadeklarowali trwałe użytki zielone oraz trawy na gruntach ornych, do których przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub do powierzchni upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych.
Przykładowo: rolnik, który w 2008 r. po raz pierwszy składa wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych, jest uprawniony do przyznania płatności zwierzęcych, jeśli w okresie od dnia 15 września 2007 r. do dnia 14 marca 2008 r. był posiadaczem bydła, owiec, kóz lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt oznakowanych lub do rejestru koniowatych.

Dopłaty do raz zachowawczych.

Warunki przystąpienia do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych  tutaj