Paszport konia

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie zgłoszenia koni do rejestru (wystawienia paszportu) przyjmuje tylko w formie pisemnej.
Zgłoszenia można dokonać mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faxem 22 826 35 63, pocztą lub osobiście w siedzibie biura.

 

Paszport dla konia

Zgodnie z prawem, na mocy Ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjne (Dz. U. Nr 52/2003, poz. 450) oraz na podstawie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późn. zmianami (Dz. U. Nr 91, poz.872), aby wprowadzić konia do obrotu lub wyjechać nim poza gospodarstwo, należy zaopatrzyć go w paszport.

Na terenie województwa mazowieckiego funkcję identyfikowania i wydawania paszportów koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do rejestru kuców i koni małych oraz koniom bez pochodzenia powierzono Wojewódzkiemu Związkowi Hodowców Koni w Warszawie.

Aby uzyskać paszport należy:

 • przygotować wypełnione „Zgłoszenie Konia do Rejestru” na każdego opisywanego konia i źrebię

 • druk „Zgłoszenia Konia do Rejestru” jest dostępny na naszej stronie, w biurze Związku, na punktach kopulacyjnych oraz w starostwach powiatowych

 • wypełniony druk (z podanym numerem telefonu właściciela konia) należy złożyć w biurze Związku osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem.

Po wpłynięciu Zgłoszenia do Związku uprawniona osoba działająca z upoważnienia WZHK, legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, dokona opisu konia i pobierze za tę czynność oraz za zarejestrowanie i wystawienie paszportu opłatę, której wysokość została określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego i wynosi 125,00 zł. Dodatkowo, o ile posiadacz konia poprosi o wysłanie paszportu pocztą (paszport wysyłany jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), osoba opisująca pobierze opłatę na pokrycie kosztów przesyłki. Potwierdzeniem pobranych opłat będzie paragon fiskalny wystawiony przez opisującego. Osoby, które zażądają faktury, otrzymają ją na podstawie tego paragonu.

Po umieszczeniu konia w rejestrze (nowa Ustawa obowiązująca od 06.08.2009 r przewiduje na tę czynność 90 dni) przygotowywany jest paszport dla konia. Paszport będzie dostarczony w sposób uzgodniony wcześniej z posiadaczem.

Zasady wydania paszportu:

 • na konie starsze bez dokumentów potwierdzających pochodzenie

 • jeśli zostały zgłoszone do rejestru do 31 grudnia 2009 r - paszport zostanie wyrobiony na podstawie opisu graficznego i słownego dokonanego przez pracownika WZHK pod warunkiem przedstawienia przez właściciela wyników badań konia na trzy choroby zakaźne (tj. nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość zakaźna koni)

 • jeśli zostały zgłoszone do rejestru po 1 stycznia 2010 r - dostaną tzw. "Zastępczy dokument identyfikacyjny" zamiast właściwego paszportu i nie będą mogły zostać poddane ubojowi. Paszport zostanie wyrobiony na podstawie opisu graficznego i słownego dokonanego przez pracownika WZHK pod warunkiem przedstawienia przez właściciela wyników badań konia na trzy choroby zakaźne (tj. nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość zakaźna koni)

 • na konie starsze z "Dowodem urodzenia źrebięcia"

 • paszport zostanie wyrobiony na podstawie opisu graficznego i słownego dokonanego przez pracownika WZHK

Zasady wydania paszportu dla źrebiąt:

 • źrebięta urodzone do 30.06.2009 r ale zgłoszone do rejestru po 01.01.2010 r dostaną tzw. "Zastępczy dokument identyfikacyjny" zamiast właściwego paszportu i nie będą mogły zostać poddane ubojowi

 • źrebięta urodzone do 30.06.2009 r i zgłoszone do rejestru do końca 2009 r oraż źrebięta urodzonepo 30.06.2009 r otrzymają normalny paszport

 • źrebięta opisywane są na podstawie ważnego świadectwa krycia, wydawanego przez podmiot prowadzący punkt kopulacyjny (świadectwo powinno zawierać dokładną datę krycia, nazwę i numer identyfikacyjny ogiera oraz nazwę i numer identyfikacyjny klaczy). UWAGA! Świadectwo jest ważne max do 1 roku od daty urodzenia źrebięcia

 • źrebię powinno być opisane do momentu odsadzenia od matki - Prosimy zatem o zgłaszanie źrebaków do opisu nie później niż 2 miesiące po urodzeniu, pozwoli to nam na lepszą organizację pracy

 • źrebięta odsadzone od matki mogą być opisane do wieku 1 roku pod warunkiem pozostania w gospodarstwie, w którym się urodziły, wraz z klaczą

 • źrebięta starsze niż 1 rok (na które właściciel posiada świadectwo krycia), zostaną opisane do paszportu, jednak konie te nie będą miały prawa wpisu do księgi

 • źrebięta urodzone w wyniku inseminacji muszą obowiązkowo zostać poddane badaniom na potwierdzenie pochodzenia (należy wówczas dokonać badania krwi źrebaka, klaczy oraz ogiera, jeśli nie miał wykonanych badań wcześniej)

 • źrebięta bez ważnego świadectwa krycia (z tzw. „dzikich kryć”) zostaną opisane do paszportu pod warunkiem przedstawienia przez właściciela wyników badań konia na trzy choroby zakaźne (tj. nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość zakaźna koni)

 

Opis paszportu

Paszport konia to 24 stronicowa książeczka zawierająca informację o kolejnych posiadaczach koni, nazwie i numerze przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, jego pochodzeniu - jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy.

Dalsza część paszportu to informacje dotyczące zdrowia konia, szczepień i badań laboratoryjnych oraz bardzo ważna, ostatnia część paszportu, w której posiadacz konia decyduje czy chce aby jego zwierzę po ubiciu mogło być przeznaczone do spożycia przez ludzi.
UWAGA! Decyzja ta jest nieodwracalna, bowiem lekarz weterynarii w takim przypadku może zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń już nigdy nie będzie mógł być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego posiadacz może zmienić decyzję i wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa.

 

UWAGA!

Wojewódzki Związek Hodowców Koni informuje, że właściciele koni posiadający paszporty urzędowe PZHK "starego wzoru" i/lub paszport sportowy PZJ, mogą wymienić je na jeden paszport urzędowy PZHK "nowego wzoru".

Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

 • urodzenie - dla koni hodowlanych, wpis w rubrykach rodowodowych w paszporcie, wydany na podstawie świadectwa pokrycia klaczy, zastąpi "Dowód urodzenia źrebięcia", dla koni o nieudokumentowanym pochodzeniu rubryki te będą wykreślone. Zgodnie z Ustawą zgłoszenie źrebięcia do rejestru musi nastąpić przed odsadzeniem źrebięcia od matki, najpóźniej do 6 miesiąca życia.

 • zmiana właściciela - paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki "zgłoszenie zmiany posiadacza koniowatego", które służą do informowania o zmianie właściciela konia (w przypadku, gdy nie została spisana umowa kupna-sprzedaży konia). Nowy właściciel jest zobowiązany do dostarczenia paszportu oraz ww dokumentów do Związku w terminie do 7 dni.

 • padnięcie, zgładzenie, lub ubój konia - posiadacz konia jest zobowiązany do zgłoszenia tych faktów i zwrócenia paszportu do Związku w ciągu 7 dni. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek ten spoczywa na rzeźni.

 • koń, który został sprzedany za granicę - musi być przekazany nabywcy wraz z paszportem. Obowiązek zawiadomienia o tym fakcie Związek spoczywa na ostatnim polskim posiadaczu konia ( w przypadku obcokrajowca, który jest właścicielem konia z polskim paszportem, obowiązek spoczywa również na tej osobie).

 • konie sprowadzone z zagranicy - o ile posiadają paszporty zgodne z wymaganiami Ustawy, zachowują te paszporty jako obowiązujące. Fakt sprowadzenia takich koni należy zgłosić w Związku w terminie 30 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Adnotacja w paszporcie o posiadaczu, który sprowadził konia do Polski musi być dokonany przez podmiot, który wystawił ten paszport za granicą

UWAGA!

Zgodnie z Ustawą od 01.01.2005 r. w "Zgłoszeniu konia do rejestru" musi być podany numer identyfikacyjny ojca (odnotowany na świadectwie pokrycia klaczy) i matki zgłaszanego źrebięcia, a to oznacza, że do 31 grudnia 2004 r. wszystkie klacze i ogiery działające w rozrodzie muszą być zgłoszone do Rejestru w celu opisania i nadania numeru identyfikacyjnego. Do tej daty również wszystkie konie wprowadzane do obrotu, a przez to należy rozumieć także transport powinny posiadać paszporty.

Osoby uprawnione do sporządzania opisów graficznych i słownych koni

Osobami uprawnionymi do sporządzania tego typu opisów są pracownicy Związku oraz osoby
przeszkolone na kursach organizowanych przez PZHK, z którymi Wojewódzki Związek Hodowców Koni zawarł umowę.

Lista osób uprawnionych do sporządzania opisów koni znajduje się tutaj.